Capital Insurance Stockholm AB
Box 3052, 103 61 Stockholm

Telefon:  xx08 - 410 400 11
Fax:08 - 410 400 18
E-mail: ledning@capitalinsurance.se

Om ossAffärsidé & MålJuridisk InformationFörsäkringarKontakt


Personuppgifter som lämnas till Capital Insurance Stockholm AB kommer att behandlas av bolaget för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas direkt från den registrerade. Uppgifterna kan även komma att användas för statistik och för att utvärdera våra tjänster. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Capital Insurance ABs tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets ledning. Capital Insurance Stockholm AB kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Capital Insurance ABs räkning.

 


Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till

Capital Insurance Stockholm AB, Stureplan 4c, 114 35 Stockholm. Märk kuvertet "Information om personuppgifter".


Capital Insurance Stockholm AB © 2009 |Hantering av personuppgifter